سلامت فردی

درمان سرماخوردگی

درمان سرماخوردگی شدید

بیشتر سرماخوردگی ها ۳ تا ۷ روز بعد بهبود می یابند، اگر چه بعضی از آن ها بیشتر طول می کشند. درمان سرماخوردگی وابسته به نشانه های آن است، که سبب تاثیر مثبت در محدود کردن زمان بیماری و پیچیده...

۱ ۲ ۷۴
صفحه 1 از 74