هنگام زایمان چگونه نفس بکشیم؟

نفس کشیدن در زایمان
تعداد بازدید ها : تعداد بازدید ها : 2.16K

استفاده از روشهاى نفس کشیدن در هنگام زایمان میتواند به کنترل درد کمک کند.حداقل میتواند کمک کند که با وجود درد،زایمان انجام شود.ابتدا باید الگویى پیدا کنید که روى شما جواب میدهد،سپس روى تمرین تنفس تان کار کنید.با این راه،هنگام زایمان تا جایى که میشود آماده هستید.

 • قسمت اول
  یافتن الگوى مناسب

١.با ٢ دم و یک بازدم شروع کنید.

یک الگوى ساده و ابتدایى تنفس این است که در ازاى هر یک بازدم،٢ دم انجام دهید.این روشى است که سرعتش بیشتر از سرعت تنفس معمولى و تقریبا ٢ برابر تنفس معمولى است.

 • میتوانید از بینى دم و از دهان بازدم انجام دهید.اگرچه هر روشى که راحت تر هستید را انتخاب کنید.بعدا در هنگام زایمان از این روش استفاده خواهید کرد.
 • شما میتوانید از نسبت هاى کمتر یا بیشتر دیگرى مثل یک دم-یک بازدم یا ۶ دم به ازاى هر بازدم،استفاده کنید.
 • الگوهاى دیگرى را نیز امتحان کنید تا بهترین الگو را براى خود شناسایى کنید.باید احساس راحتى کنید و ساده ترین الگو را براى خود انتخاب کنید.

٢.روى نفس کشیدن آرام و داراى الگو کار کنید.

نفس کشیدن در زایمان

تنفس آرام میتواند به شما هنگام انقباضات زود هنگام کمک کند.هنگام استفاده از این روش،سرعت تنفس شما باید حدود نصف تنفس عادى باشد.این کار میتواند به تنفس عمیق در ابتدا و انتهاى این روش،مخصوصا هنگام شروع و پایان انقباضات کمک کند.

 • چشمهایتان راببندید.طى ۴ ثانیه دم از طریق بینى و طى ۴ ثانیه دیگر بازدم از دهان انجام دهید.با همین سرعت ادامه دهید.

٣.تمرکز کنید.

تمرکز ذهنتان را از درد منحرف و روى تنفس متمرکز میکند.شما میتوانید از یک شئ واقعى،یک عکس در ذهن یا یک نقطه ى ثابت روى سقف استفاده کنید.همچنین میتوانید یک تصویر توى ذهنتان بسازید یا روى کسى که بهتان نزدیک است تمرکز کنید.

 • قسمت دوم
  تمرین تنفس

١.هنگامى که استرس دارید،از نفس کشیدن استفاده کنید.

نفس کشیدن در زایمان

میخواهید الگوى تنفستان براى زمانهایى که درد و استرس دارید به یک واکنش طبیعى تبدیل شود.بنابراین نیاز است تا هرروز از آن در زندگى روزمرتان استفاده کنید.هنگامى که استرس دارید از الگوى تنفستان استفاده و خود را آرام کنید.

 • تنفس آرام را در زمانهاى استرس زا امتحان کنید.

٢.زمانى که درد دارید،از تنفس استفاده کنید.

راه دیگر براى طبیعى کردن الگویتان،استفاده از آن هنگام داشتن درد است.به عنوان مثال،هنگام سردرد یا بریدن(که آن را تمیز و پانسمان کرده اید).از تنفس براى منحرف کردن ذهنتان از درد استفاده کنید.

 • هنگام درد،تنفس سریعتر را امتحان کنید.

٣.شرایط زایمان را القا کنید.

اگر فکر میکنید تمریناتتان کافى نیست،یکى از راههاى تمرین کردن،گرفتن یک قطعه یخ در دست است.همانطور که آن را در دست دارید،سعى کنید طبق الگوى انتخابى تان هنگام درد و تحمل سرما،تنفس کنید.تمرین مداوم این کار میتواند به شما هنگام زایمان کمک کند.

 • در این تمرین،هردو نوع تنفس را امتحان کنید.

۴.کسى را داشته باشید که کمکتان کند.

نفس کشیدن در زایمان

داشتن کسى که بتواند به تمرین تنفس شما کمک کند موثر است.این فرد باید کسى باشد که هنگام زایمان بتواند کنارتان باشد.با این راه،اگر هنگام زایمان نتوانستید الگوى تنفستان را اجرا کنید،او میتوانید مربیتان باشد و به شما کمک کند.

 • هنگام درد که تمرین تنفستان را انجام میدهید،این فرد را کنار خود داشته باشید.این فرد میتواند با شما تمرین را انجام دهد یا از کلماتى مانند دم-بازدم استفاده کند تا به شما کمک کند.
 • قسمت سوم
  استفاده از تنفس هنگام زایمان

١.با الگوى تنفس آرام شروع کنید.

هنگامى که انقباضات زودهنگامتان شروع میشوند،به مرحله اى برسید که آنها شما را مجبور به تنفس ارام میکند.از طریق بینى یک دم عمیق انجام دهید.هنگام بازدم از طریق دهان،بگذارید بدنتان کاملا آرام شود.به تنفس آرام و عمیق ادامه دهید و ذهنتان را روى آرام کردن بدنتان متمرکز کنید.

٢.از الگوى تنفس انتخابیتان استفاده کنید.

همانطور که انقباضات شدید تر و نزذیک تر به یکدیگر میشوند،میتوانید از الگوى انتخابیتان استفاده کنید.براى انقباضات دردناک تر میتوانید از الگوى سریعتر و کوتاهتر براى تحمل آنها استفاده کنید.فراموش نکنید که روى موضوعى مانند یک تصویر یا شریکتان تمرکز کنید.

 • نفس نفس زدن را امتحان کنید.ممکن است براى تحمل دردهاى شدیدتر،نیاز به نفس هاى کوتاه تر و سطحى داشته باشید.تقریبا شبیه به له له سگ!

٣.به حرفهاى گروه حمایت کننده ى تان گوش دهید.

نفس کشیدن در زایمان

تیم زایمان و شریک شما براى کمک به شما کنارتان خواهند بود.البته که شما نیاز دارید که کارى که احساس خوبى بهتان میدهد انجام دهید،اما اگر نتوانستید تنفس کنید،آنها میتوانند به شما کمک کنند که دوباره الگویتان را ادامه دهید.سعى کنید به آنها گوش دهید تا براى پیدا کردن ریتمتان به شما کمک کنند.

۴.خودتان را کاملا تخلیه کنید.

از گریه کردن،جیغ زدن و ناله کردن نترسید.هرکارى لازم است انجام دهید تا زایمان انجام شود.تیم زایمان تمام این موارد را شنیده اند،و درست کردن این صداها میتواند به انجام زایمان کمک کند.در واقع تمام صداهایى که درست میکنید،غیر داوطلبانه اند.

۵.ریتمتان را پیدا کنید.

ممکن است حین زایمان متوجه شوید الگوى تنفستان آنقدرى که امیدوار بودید کمکى نمیکند.بگذارید بدنتان هدایتتان کند.هر لحظه از الگویى استفاده کنید که در آن لحظه برایتان بهترین است و زایمان را انجام دهید.

: این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید