بارداری

تست های غربالگری

تست های غربالگری دوران بارداری

تست های غربالگری دوران بارداری یا تست های پریناتال شامل تست هایی مانند، اندازه گیری فشار خون و تست ادرار می باشد که به دفعات در دوران بارداری انجام می شود. آزمایشات حین بارداری همچنین شامل سونوگرافی های دوران بارداری...

۱ ۲ ۶
صفحه 1 از 6