بیماری های زنان

فرورفتگی نوک سینه

علت و درمان فرورفتگی نوک سینه

در فرورفتگی نوک سینه، نوک سینه به جای این که رو به بیرون باشد، به سمت داخل حرکت می کند. نوک سینه فرورفته به کمک تحریک دستی یا محیطی همانند لمس، مکیدن یا احساس سرما، بیرون می آید. این وضعیت...

۱ ۲ ۱۵
صفحه 1 از 15