سلامت فردی

خوشبختی در اصطلاح روانشناسی

کسانی که خوشبختی را به صورت حرفه ای مورد مطالعه قرار می دهند آن را به دو بخش متمایز تقسیم می کنند:یکی شادمان بودن که همان احساس خوشحالی کردن است. دومی رضایتمندی که حالت آرام تر و پایدارتری است و...

۱ ۱۰۳ ۱۰۴
صفحه 104 از 104