سلامت روانی

تروما چیست

راه های غلبه بر بیماری تروما چیست ؟

تروما (ضربه روحی روانی) ممکن است هر رویدادی که حقیقتا ترسناک، خطرناک و یا برای زندگی تان تهدید کننده بوده و آن را تجربه کرده باشید یا شاهد آن بودید را توصیف کند. بیماری تروما چیزی نیست که به سرعت بتوانید...

۱ ۲ ۱۱
صفحه 1 از 11