بیماری های کودکان

آپاندیسیت

تشخیص و درمان آپاندیسیت

آپاندیسیت، نوعی التهاب در آپاندیس می باشد. آپاندیس زائده ای به شکل انگشت می باشد که از کولون منشعب می شود و در سمت راست بخش پایینی شکم قرار دارد. به نظر نمی رسد آپاندیس عملکرد مشخصی داشته باشد. آپاندیسیت...

۱ ۲ ۶
صفحه 1 از 6