بیماری های کودکان

آلرژی پوستی

علل آلرژی پوستی در کودکان

آلرژی پوستی در کودکان زمانی ایجاد می شوند که پوست در اثر تماس مستقیم با یک آلرژن ملتهب شده و یا زمانی که سیستم ایمنی بدن ماده شیمیایی هیستامین را در پاسخ به یک آلرژن آزاد کرده باشد. در این...

۱ ۲ ۱۱
صفحه 1 از 11