سلامت کودک

بیماری سرخجه

علائم و درمان بیماری سرخجه

سرخجه نوعی عفونت ویروسی مسری است که بهترین مشخصه آن بروز راش های قرمز متمایز می باشد. سرخجه به انگلیسی روبلا خوانده می شود. روبلا همانند سرخک نیست اگر چه بروز راش قرمز در هر دو بیماری مشابه می باشد....

۱ ۲ ۸
صفحه 1 از 8