سلامت کودک

عفونت ادراری کودکان

عفونت ادراری کودکان و درمان آن

عفونت ادراری کودکان، عفونتی است که کلیه ها و مجاری ادراری شامل مثانه، کلیه ها و پیشابراه را درگیر می کند. پیشابراه لوله ای است که ادرار را از مثانه به خارج از بدن هدایت می کند. عفونت ادراری از...

۱ ۲ ۱۵
صفحه 1 از 15